Vsebina in rok za oddajo poročila, ki ga mora upravnik večstanovanjske zgradbe posredovati lastnikom stanovanj

Avtor: | Objava: 18.10.2004Upravnike večstanovanjskih stavb seznanjamo z Navodilom o izdelavi poročila o upravnikovem delu, ki določa obliko in roke izdelave poročila ter način poročanja, ki ga upravnik mora izvesti za vsako večstanovanjsko stavbo posebej za preteklo koledarsko leto. 

Poročilo mora zajemati:
- organizacijsko-administrativna,
- tehnično-strokovna,
- finančno-računovodska in
- pravno-premoženjska opravila. 

Sestavljeno mora biti v pisni obliki, vsebina pa mora biti prikazana z zneski, številkami, odstotki ter kratkimi komentarji in pojasnili.
Upravnik lahko po svoji presoji vnese tudi ostale informacije in poročila, ki so pomembna in primerna za izvrševanje njegovih obveznosti in pravic. 

Roki za oddajo poročila lastnikom stanovanj so različni:

1. Če upravnik lastnikom stanovanj poroča enkrat letno, mora to storiti najkasneje do 30. aprila za preteklo koledarsko leto.

2. Če stanovalci poročilo od njega zahtevajo na podlagi sprejetega sklepa, jim mora le-ta poročati v roku dveh mesecev od sprejetja sklepa, sam pa lahko poroča o tekočih ali drugih, po njegovem mnenju pomembnih zadevah, kadarkoli.

3. Upravnikovo poročilo mora biti vsem stanovalcem posredovano najmanj 14 dni pred poročanjem na zboru stanovalcev. 
 
Upravnik mora poročati na zboru lastnikov ali poročilo pustiti stanovalcem v poštnih predalnikih oziroma jih obvestiti z objavo poročila na vsem dostopni oglasni deski. 

VELJAVNOST:
Od 26.10.2004. 

PRAVNI VIR:
Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu
(UL RS 108/2004)
Stanovanjski zakon (UL RS 69/2003, 18/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *