Vsebina pogodbe o prodaji nepremičnin

Avtor: | Objava: 04.05.2004Kupce nepremičnin seznanjamo s tem, kaj mora v skladu z veljavno zemljiškoknjižno zakonodajo vsebovati pogodba o nakupu nepremičnine, da se lahko na njeni podlagi vpišetete v zemljiško knjigo kot lastnik nepremičnine. 

Zakon izrecno določa, da mora biti nepremičnina v listini označena z identifikacijskim znakom, s katerim je vpisana v zemljiško knjigo. To pomeni, da je treba navesti:
- parcelno številko,
- vložno številko ter
- katastrsko občino, v kateri leži nepremičnina.  

Prav tako morajo biti glede osebe, v korist katere se bo pravica vpisala, navedeni točno določeni podatki, in sicer:
- ime in priimek,
- EMŠO,
- naslov stalnega prebivališča. 

V primeru, da je kupec nepremičnine pravna oseba, je treba v pogodbi navesti:
- njeno točno firmo (kakor je vpisana v sodni register),
- sedež in poslovni naslov,
- matično številko pravne osebe. 
 
Pogodba mora obvezno vsebovati tudi t.i. zemljiškoknjižno dovolilo, tj. izrecno in nepogojno izjavo tistega, čigar pravica se bo prenesla, da dovoljuje vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na točno določeno osebo, označeno z zgoraj naštetimi podatki.
 
Zemljiškoknjižno dovolilo je lahko podano tudi posebej, torej ne kot določilo v pogodbi, ampak kot posebna listina. V vsakem primeru pa mora biti podpis prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu overjen pri notarju.  
 
Če zemljiškoknjižnega dovolila nimate oz. podpis na njem ni overjen, vam na podlagi takšnih listin zemljiškoknjižno sodišče ne bo vpisalo lastninske pravice! 

PRAVNI VIR:
Zakon o zemljiški knjigi
(UL RS 58/2003)
Stvarnopravni zakonik (UL RS 87/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *