Vsebnost biogoriv v vseh na trg danih gorivih za pogon motornih vozil v Sloveniji

Avtor: | Objava: 05.10.2005Pravilnik o vsebnosti biogoriv za pogon motornih vozil je pomemben za distributerje goriv.  

Biogorivo je tekoče ali plinasto gorivo za pogon motornih vozil, ki je proizvedeno iz biomase. Biomasa pa je biološko razgradljiva frakcija proizvodov, odpadkov in ostankov v kmetijstvu, ki vsebujejo snovi rastlinskega in živalskega izvora, v gozdarstvu in z njima povezanih proizvodnih dejavnosti ter biološko razgradljive frakcije industrijskih in komunalnih odpadkov.  

Evropska skupnost (EU) je v letu 2003 sprejela smernico, ki je namenjena spodbudi rabe biogoriv v transportu in sloni na treh stebrih:
- prvi je globalni in zadeva zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
- drugi je eden od korakov k energetski neodvisnosti EU,
- tretji pa je korak k prestrukturiranju kmetijske proizvodnje v tistih segmentih, ki v tem trenutku nimajo ekonomskih podlag. 

Pravilnik je posledica uskladitve slovenske zakonodaje z Direktivo 2003/30/ES evropskega parlamenta in sveta z dne 8. maja 2003 o pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza. Cilj te direktive je pospeševanje rabe biogoriv ali drugih obnovljivih goriv, ki bi zamenjala dizelsko gorivo ali nafto, namenjeno sektorju prevoza v vseh državah članicah. S tem naj bi prispevala k ciljem, kot so:
- izpolnjevanje obveznosti v zvezi s spremembami podnebja,
- okolju prijazno in varno oskrbo in
- pospeševanje uporabe obnovljivih virov energije. 

Pravilnik natančno določa letno povprečno vsebnost biogoriv v vseh na trg danih gorivih za pogon motornih vozil v Republiki Sloveniji, ki jo morajo zagotoviti distributerji. 

Distributer je dolžan najkasneje do 31. oktobra tekočega leta oddati na Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) namero o dajanju biogoriv na trg za naslednje leto.
 

Navedeni prijavi mora distributer priložiti:
- predlog letnega načrta o dajanju biogoriv na trg,
- predlog programa monitoringa vsebnosti biogoriv,
- kopijo odločbe ministrstva o ugotovitvi izpolnjevanja letnega načrta dajanja biogoriv na trg v preteklem letu in
- oceno letne količine biogoriva, ki jo bo dal na trg v tekočem letu. 

V 30-ih dneh od prejema popolne prijave mora ministrstvo
z odločbo potrditi skladnost letnega načrta dajanja biogoriv na trg ter programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu z zahtevami pravilnika ter za konkretnega distributerja, na podlagi podatkov iz letnega načrta dajanja biogoriv na trg, določiti:
- vrste in predvidene letne količine goriv,
- najmanjše povprečje vsebnosti biogoriva v posamezni vrsti goriva, ki jo namerava dati na trg,
- najmanjšo količino biogoriv, ki jo mora dati na trg,
- podatke o distribuciji goriv,
- način posredovanja in vsebino podatkov, ki jih mora distributer posredovati ministrstvu zaradi ugotavljanja izpolnjevanja letnega načrta dajanja biogoriv na trg. 
 
Distributer lahko daje na trg goriva v posameznem koledarskem letu le do 31. marca, po tem datumu pa le, če mu je ministrstvo izdalo zgoraj navedeno odločbo. Distributer, ki je z dejavnostjo začel po 31. marcu tekočega leta in tako še ni oddal prijave o dajanju biogoriv na trg, lahko daje goriva na trg največ do 31. marca prihodnjega leta, nato pa mora za opravljanje dejavnosti pridobiti odločbo ministrstva. 

Distributerji so dolžni posredovati ministrstvu poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz letnega načrta dajanja biogoriv na trg za preteklo leto najkasneje do 31. marca tekočega leta. 

Distributerji morajo prvo poročilo o izpolnjevanju obveznosti letnega načrta dajanja biogoriv na trg ministrstvu posredovati za leto 2006. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 13.9.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o vsebnosti biogoriv za pogon motornih vozil
(UL RS 83/2005)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *