Z novimi olajšavami do večje gospodarske rasti

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 07.05.2012

Z novo vlado smo dobili tudi številne davčne spremembe, ki so bodisi že sprejete bodisi so v času nastanka prispevka še v postopku sprejemanja, a bodo že letos krojile našo davčno bilanco.Glavne davčne spremembe so:
·   podaljšanje dobe uveljavljanja investicijskih olajšav za ekološka vozila do leta 2013,
·   višje investicijske olajšave,
·   maksimalne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj,
·   ukinitev regionalnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj,
·   nižja obdavčitev dobička iz poslovanja,
·   višji prag vstopa v zadnji dohodninski razred. 

Investicijske olajšave za ekološka vozila do konca leta 2013
 

Davčne olajšave za investicijska vlaganja določata 66.a člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in 55.a člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Po navedenih določbah lahko pravna oseba ali davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost, uveljavlja davčne olajšave za vlaganja v opremo in v neopredmetena sredstva.  

Velja opozoriti, da med neopredmetena osnovna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, za katera je možno uveljavljati davčno olajšavo, ne sodijo vsa investicijska vlaganja, saj ni možno koristiti davčnih olajšav za:
·   dobro ime in usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva,
·   pohištvo in pisarniško opremo (razen računalniške opreme),
·   motorna vozila, razen za vlaganja v ekološka motorna vozila, kot so osebni avtomobili na hibridni ali električni pogon, avtobusi na hibridni ali električni pogon in tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. 

Med opremo, za katero se lahko uveljavlja davčna olajšava, zakona uvrščata tudi nakup tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustrezajo najmanj emisijskim zahtevam EURO V, in nakup avtobusov z motorjem, ki ustrezajo najmanj emisijskim zahtevam EURO IV. Pri tem velja, da lahko davčni zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove tudi v primeru finančnega najema, ne more pa uveljavljati olajšave za investicije v delu, ki so financirane iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *