Za izpolnitev davčne obveznosti ste odgovorni sami

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 06.06.2012

V skladu z 267. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je naloga vsakega davčnega zavezanca, da informativni izračun dohodnine natančno pregleda in preveri, ali so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino.Če se davčni zavezanec z informativnim izračunom strinja, ker ocenjuje, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, mu ni treba storiti ničesar, ker informativni izračun v 30 dneh od dneva odpreme samodejno postane odločba.
 
Če zavezanec ugotovi, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, mora v 30 dneh od datuma odpreme podati ugovor. V nasprotnem primeru stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 400 do 1.200 evrov.
 
Davčni zavezanec vloži ugovor na posebnem obrazcu, v katerem poda tudi razlog za ugovor, in sicer v primeru, da:
·   dohodki niso zajeti v informativni izračun dohodnine – vpiše prejete dohodke glede na naravo prejemka skupaj z obračunanimi prispevki in obračunano akontacijo dohodnine,
·   so dohodki izkazani prenizko – podatke popravi tako, da v tabeli dohodkov v celoti izpolni podatke pod posamezno oznako,
·   izkazani dohodki sploh niso bili izplačani – v tabeli dohodkov zapiše ničle,
·   uveljavlja dejanske stroške – obrazcu ugovora priloži vsa dokazila,
·   uveljavlja olajšave za vzdrževane družinske člane, za katere pri informativnem izračunu posebna olajšava ni bila priznana – zapiše podatke tako, kot bi jih želel, pri čemer velja spomniti, da olajšave za vzdrževane družinske člane lahko uveljavlja le eden od staršev oziroma upravičenih davčnih zavezancev,
·   uveljavlja davčne olajšave, do katerih je upravičen – zavezanec uveljavlja olajšave za katere predloži ustrezna dokazila (na primer invalid po odločbi o invalidnosti),
·   niso zajeti dohodki prejeti v tujini – izpolni se obrazec po posameznih vrstah dohodkov; če je za posamezno vrsto dohodka zavezanec prejel dohodke iz več držav, vpiše posamezen dohodek iz posamezne države v vsaki vrstici posebej,
·   uveljavlja stroške v zvezi z delom v tujini pri dohodkih iz delovnega razmerja – ti stroški se priznajo do višine, določene z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ob dejanski prisotnosti na delu, kar mora davčni zavezanec ustrezno dokazati; za lažje podajanje ugovora iz tega naslova je na spletni strani DURS-a obrazec Vloge za uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove od dohodka iz delovnega razmerja za stroške v zvezi z delom v tujini – odmera dohodnine za leto 2011; pri tem si lahko davčni zavezanec pomaga s Pojasnilom DURS-a št. 4210-34/2008 z dne 21. 2. 2008, ki podrobneje opisuje način dokazovanja navedenih stroškov,
·   uveljavlja zmanjšanje davčne osnove od dohodka čezmejnega delovnega migranta (se dnevno ali najmanj enkrat na teden vrača domov) v višini 7.211,57 evra letno – pri dohodkih za katere se prizna olajšava se v stolpcu »Olajšava čezmejni delovni migranti« vpiše »DA«; če se olajšava prizna samo za del prejetega dohodka, se ta del dohodka vpiše v posebno vrstico, olajšava pa se uveljavlja le pri tem delu dohodka,
·   uveljavlja odbitek tujega davka – pod posamezno oznako dohodka v tujini se zabeleži podatek o tujem davku ter državo (oziroma mednarodno organizacijo), iz katere izhaja dohodek,
·   uveljavlja oprostitve plačila davka za dohodke, za katere je z mednarodno pogodbo določena oprostitev – zavezanec izpolni podatke pod posamezno oznako dohodka, o morebitnih prispevkih in stroških v zvezi z dohodkom iz tujine, podatek o tujem davku ter državo (oziroma mednarodno organizacijo), iz katere izhaja dohodek,
·   je izračun dohodnine napačen – podatki so pravilni, vendar davčni zavezanec meni, da je izračun dohodnine napačen,
·   ima zavezanec kak drug tehten razlog.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *