Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

Avtor: | Objava: 19.09.2005Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih je pomembna za koordinatorje projektov, naročnike projektov in nadzornike projektov. 

Skladno z Direktivo Sveta 92/57/EEC, ki določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih, obratih in/ali pomožnih delavnicah na gradbiščih, mora naročnik ali nadzornik projekta, kadar delo izvaja oz., ko je predvideno, da ga bosta izvajala najmanj dva izvajalca, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, in sicer posebej za fazo priprave in za fazo izvajanja projekta.  

Za koordinatorja mora biti imenovana sposobna in usposobljena oseba, ki ima:
- najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del,
- najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri ter
- opravljen strokovni izpit.  

Kadar je predvideno, da bo delo trajalo več kot 30 dni in bo na gradbišču delalo več kot 20 delavcev, mora naročnik ali nadzornik na podlagi te uredbe sestaviti prijavo, katero mora poslati Inšpekciji za delo najkasneje 15 dni pred začetkom dela. Prav tako mora kopijo iste prijave na gradbišču namestiti na vidno mesto ter jo v primeru sprememb primerno ažurirati. 

V vseh fazah projekta mora naročnik ali nadzornik projekta skrbeti za varnost in zdravje pri delu, še posebej, ko odloča o arhitektonskih, tehničnih, tehnoloških in/ali organizacijskih vidikih, da bi lahko planiral faze del, ki jih je potrebno izvajati hkrati, ter ko določa čas, potreben za dovršitev takšnih del ali faz del.  

Prav tako mora naročnik ali nadzornik projekta spoštovati in izvajati temeljna načela zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu v zvezi z vzdrževanjem primernega reda in čistoče na gradbišču, izbiranjem lokacije delovnih mest, opreme, ravnanja z različnimi materiali, ipd. 
 
Nadzornik ali naročnik mora v vsaki fazi gradnje upoštevati navodila koordinatorjev, saj ga samo imenovanje koordinatorja ne odvezuje obveznosti, ki jih ima v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja delavcev pri delu na gradbišču. 

Uredba predvideva sankcije v obliki različno visoke denarne globe tako za naročnike oz. nadzornike projekta kot za koordinatorje projekta.
 

Predstavljene informacije so le delna predstavitev obravnavane uredbe. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 27.9.2005. 
 
PRAVNI VIR:
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
(UL RS 83/2005)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99, 64/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *