Zahteve glede požarne varnosti stavb

Avtor: | Objava: 13.04.2004Pravilnik o požarni varnosti v stavbah je pomemben predvsem za gradbenike in projektante, ki morajo zahteve glede požarne varnosti objektov upoštevati tako pri novogradnjah, kot tudi pri rekonstrukcijah stavb ter pri nadomestnih gradnjah. 

Pri rekonstrukcijah obstoječih stavb je potrebno zahteve glede požarne varnosti upoštevati v primeru, če so podane tehnične možnosti za upoštevanje teh zahtev in je zagotovljeno varstvo kulturne dediščine. 

Zunanje stene in strehe stavb morajo biti grajene tako, da bi se ob morebitnem požaru lahko preprečilo širjenje požara na sosednje parcele
, ločilne stene med posameznimi stavbami pa tako, da bi se lahko preprečila širitev morebitnega požara na sosednje objekte. 
 
Posamezne stavbe morajo biti grajene tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru določen čas ohrani svojo nosilnost. Stavbe morajo biti razdeljene na požarne sektorje, za potrebe hitre omejitve širjenja požara v sami stavbi. Razdelitev v požarne sektorje in njihova velikost sta odvisni od:
- namembnosti stavbe,
- velikosti in drugih arhitekturnih lastnosti posamezne stavbe,
- proizvodnega procesa, ki poteka v stavbi,
- vrste in količine gorljivih snovi, ki se nahajajo v stavbi,
- vgrajenih oziroma postavljenih sistemov za gašenje in
- drugih izvedenih požarnovarnostnih ukrepov. 
 
Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo biti uporabljeni tudi gradbeni materiali, ki:
- se težko vžgejo,
- v primeru vžiga oddajajo nizke količine toplote in dima in
- omejujejo hitro širjenje požara po površini. 

V stavbah mora biti zagotovljeno ustrezno število evakuacijskih poti in izhodov
, v nekaterih stavbah pa tudi sistemi za požarno javljanje in alarmiranje.  

V stavbah morajo biti dostopne tudi naprave in oprema za gašenje požarov, tako za vse uporabnike, kot tudi za gasilce ter sistemi za gašenje požarov. 

Sankcije za neupoštevanje omenjenih določb izrecno niso navedene, je pa izkaz požarne varnosti obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta po Zakonu o graditvi objektov. To dokazilo mora investitor predložiti ob tehničnem pregledu objekta. V kolikor investitor tega dokazila ne predloži je možno celo, da se zavrne izdaja uporabnega dovoljenja za objekt! Zahteve so povzete le informativno – natančnejša pravila si oglejte v uradnih verzijah predpisov.  

VELJAVNOST:
Od 31.12.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o
požarni varnosti v stavbah (UL RS 31/2004)
Zakon o graditvi objektov (UL RS 110/2002, 97/2003)
Zakon o varstvu pred požarom (UL RS 71/93, 22/2001, 87/2001, 110/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *