Zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila

Avtor: | Objava: 08.06.2005Sklenili ste pogodbo o odplačni odsvojitvi in prenosu nepremičnine. Predlagali ste vpis v zemljiško knjigo, vendar je bil slednji zavrnjen. Sodišče je v obrazložitvi navedlo, da vpis ni mogoč, ker nimate veljavnega zemljiškoknjižnega dovolila, ki je podlaga za vpis v zemljiško knjigo. Kaj lahko storite, da se bo vpis lahko izvedel?  

Prenos lastninske pravice na nepremičnini je mogoč na podlagi:
- zasebne listine, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo glede vknjižbe, ki se predlaga;
- listine, sestavljene v obliki notarskega zapisa, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo glede vknjižbe, ki se predlaga;
- pravnomočne sodne odločbe, s katero je sodišče ugotovilo obstoj, spremembo oziroma prenehanje pravice, katere vknjižba se predlaga;
- pravnomočne sodbe, s katero je sodišče osebi, proti kateri se predlaga vpis, naložilo, da prizna svoj podpis na zasebni listini oziroma da izroči odpravek notarskega zapisa, sestavljen za vpis v zemljiško knjigo;
- pravnomočne sodbe, s katero je sodišče osebi, proti kateri se predlaga vpis, naložilo, da izstavi zemljiškoknjižno dovolilo glede vknjižbe, ki se predlaga;
- pravnomočnega sklepa o dedovanju,
- pravnomočnega sklepa, izdanega v postopku izvršbe na nepremičnino oziroma v stečajnem postopku, s katerim je sodišče, ki je ta sklep izdalo, odredilo vpis lastninske pravice v korist kupca oziroma izbris drugih pravic na nepremičnini, oziroma sklepa o zavarovanju denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, s katerim je izvršilno sodišče odredilo vknjižbo te zastavne pravice;
- druge pravnomočne oziroma dokončne odločbe sodišča oziroma drugega državnega organa, oziroma druge listine, sestavljene v obliki notarskega zapisa, če zakon določa, da se stvarne pravice pridobijo, spremenijo oziroma prenehajo na podlagi take odločbe oziroma notarskega zapisa. 

Zemljiškoknjižno dovolilo je izrecna in nepogojna izjava tistega, čigar pravica se prenaša, da dovoljuje vpis v zemljiško knjigo. Na njem mora biti overjen podpis osebe, katere pravica se prenaša, spreminja, obremenjuje ali preneha. 

Zakon o zemljiški knjigi kot eno izmed listin, na podlagi katere je mogoč vpis v zemljiško knjigo, določa tudi pravnomočno sodno odločbo, s katero je sodišče osebi, proti kateri je predlagan vpis, naložilo, da izstavi zemljiško knjižno dovolilo glede vknjižbe, ki se predlaga.  

Kot kupec nepremičnine imate listino (kupoprodajno pogodbo), ki izkazuje, da ste sklenili veljaven zavezovalnopravni posel, ker pa ta listina ne vsebuje zemljiškoknjižnega dovolila, boste morali na sodišču vložiti tožbo, z zahtevkom na izstavitev le-tega. Takšen tožbeni zahtevek mora biti določen (natančno morate navesti, na katero nepremičnino se zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila nanaša).  

Sodišče lahko takšnemu zahtevku ugodi le v primeru, da poprej ugotovi obstoj veljavne kupoprodajne pogodbe za nepremičnino. Prodajalec bo na podlagi takšne sodne odločbe zavezan izstaviti veljavno zemljiškoknjižno dovolilo. 

Novemu predlogu za vpis v zemljiško knjigo boste tako predložili veljavno zemljiškoknjižno dovolilo in pravnomočno sodno odločbo, ki toženi stranki nalaga izstavitev le-tega, ni pa vam potrebno prilagati veljavne pogodbe o odsvojitvi nepremičnine, saj je sodišče s tem, ko je v izreku naložilo toženi stranki izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila, priznalo obstoj in veljavnost zavezovalnega pravnega posla (kupoprodajna pogodba). 

PRAVNI VIR:
Zakon o zemljiški knjigi
(UL RS 58/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *