Zaposlitev in delo tujcev

Avtor: | Objava: 17.05.2005Delodajalci v Sloveniji pogosto želijo zaposliti osebo, ki prihaja iz tujine. Pri tem pa se zastavlja nekaj ključnih vprašanj:
Ali se lahko tujec, ki prihaja iz države EU ali tujec iz tretjih držav (izven EU), zaposli v Republiki Sloveniji?
Ali mora slovenski delodajalec tujca, ki prihaja iz držav izven EU, nujno zaposliti, ali sme takšna oseba v Republiki Sloveniji delati na podlagi individualno sklenjene pogodbe? 

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, ki je zamenjal Zakon o zaposlovanju tujcev, določa pogoje, pod katerimi se lahko tujec zaposli ali dela v Republiki Sloveniji, če z mednarodnimi akti ni drugače določeno. Zakon izvaja zelo restriktivno politiko predvsem do delavcev, ki prihajajo iz držav izven območja Evropske Unije.  

Tujec, ki želi opravljati kakršnokoli delo v RS,
mora imeti delovno dovoljenje. 

Izjema od tega načela je določilo, da smejo tuji delavci opravljati delo v RS brez delovnega dovoljenja, če:
delo ne traja več kot 7 dni in
so delodajalci, za katere ti delavci opravljajo delo, takšne delavce prijavili za delo na Zavodu RS za zaposlovanje.  

Navadno gre pri tem za delavce, ki so napoteni v državo zaradi:
- oprave sejemskih storitev,
- storitev, vezanih na dobavo blaga in servisiranje ali
- tuji umetniki in poklicni ustvarjalci. 
 
Za vse ostale tuje delavce, na podlagi omenjenega zakona velja, da morajo pridobiti enega od delovnih dovoljenj, za katerega zaprosijo sami ali delodajalci, v skladu z namenom, zaradi katerega so prišli opravljati delo v RS.  

Zakon loči med:
 

1. osebnim delovnim dovoljenjem, katerega pridobijo tujci, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, in begunci; to delovno dovoljenje je obnovljivo ali stalno; na njegovi podlagi so pridobitelji le-tega izenačeni s slovenskimi delavci in se smejo zaposliti kjerkoli v RS;

2. dovoljenjem za zaposlitev, ki je oblika delovnega dovoljenja, vezana na stalne zaposlitvene potrebe delavcev v RS na podlagi sistemiziranih delovnih mest; dovoljenje se izda za dobo največ enega leta, zanj pa zaprosi delodajalec, ki želi tujca zaposliti; izjemoma je lahko dovoljenje za zaposlitev pridobljeno za dobo dveh let, če deficitarnosti določenega profila delavcev v RS ni mogoče odpraviti; dovoljenje se izda v okviru kvote, ki jo sproti določa ministrstvo;

3. dovoljenjem za delo, ki se izda z vnaprej določeno časovno omejitvijo in v skladu z namenom, zaradi katerega je bilo dovoljenje izdano; tudi to dovoljenje se izda na podlagi določenih kvot in se izda za največ 90 dni v letu; z vmesno prekinitvijo dela v RS je lahko delavcu naknadno izdano dovoljenje za zaposlitev ali osebno delovno dovoljenje, razen, če delodajalec dokaže, da delo, v času, za katerega je za delavca bilo pridobljeno dovoljenje za delo, ni moglo biti opravljeno v predvidenem obdobju; po namenu je to dovoljenje za delo vezano na:
- delo z napotenimi tujci,
- tujce, ki so se prišli v RS usposabljati ali izpopolnjevati,
- sezonske delavce,
- tuje poslovodne delavce,
- individualne storitve delavcev. 

Delodajalci, ki tujce zaposlujejo, jim morajo omogočati vse pravice po Zakonu o delovnih razmerjih, ki veljajo za delavce s slovenskim državljanstvom in ki se nanašajo na malico, odmor, počitek in dopust ter plačo, na varnost in zdravje pri delu, posebno varstvo delavcev in zagotavljanje njihove enakopravnosti.    

PRAVNI VIR:
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev
(UL RS 66/2000)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *