Zastopnikova terjatev iz naslova provizije po pogodbi o trgovskem zastopanju

Avtor: | Objava: 26.04.2005Z zastopnikom ste sklenili pogodbo o trgovskem zastopanju. Po končanem poslu mu niste plačali provizije. Ali ima zastopnik pravico, da na stvareh, ki so predmet zastopniške pogodbe, uveljavlja zastavno pravico, čeprav ta pravica med pogodbenima strankama ni izrecno dogovorjena?  
 
S pogodbo o trgovskem zastopanju se zastopnik zaveže, da bo ves čas skrbel za to, da bodo tretje osebe sklepale pogodbe z njegovim naročiteljem, in da bo v tem smislu posredoval med njimi in naročiteljem, kot tudi, da bo po dobljenem pooblastilu v imenu in na račun naročitelja sklepal z njimi pogodbe, ta pa se zavezuje, da mu bo za vsako pogodbo dal določeno plačilo (provizijo).

Zastopanje je odplačen posel, zato je temeljna obveznost naročitelja plačilo provizije in sicer v naslednjih primerih:
- če je zastopnik pogodbo po posebnem pooblastilu sklenil sam;
- če je zastopnik pri sklenitvi pogodbe le posredoval;
- če je zastopnik našel stranko, s katero je nato naročitelj neposredno sklenil pogodbo in
- ko naročitelj sklene pogodbo brez zastopnikovega posredovanja, če zastopnik deluje na določenem območju in je pogodba sklenjena s strankami s tega območja. 

Katera od naštetih možnosti se v posameznem primeru upošteva, je odvisno od konkretno sklenjene pogodbe med strankama. 

Zastopnik pridobi pravico do plačila, ko naročitelj opravi svoj posel s tretjo osebo ali če tretja oseba opravi svoj del obveznosti iz posla z naročiteljem.
 
 
Zastopnikove terjatve iz naslova provizije pa so, v skladu z določbami Obligacijskega zakonika, zavarovane z zakonito zastavno pravico. Konkretno to pomeni, da ima zastopnik v zavarovanje svojih zapadlih terjatev iz naslova provizije zastavno pravico:
1. na vsotah, ki jih je izterjal po pooblastilu oziroma
2. na vseh stvareh (premičnine, konsignacijsko blago, vrednostni papirji), ki jih je v zvezi s pogodbo prejel od naročitelja ali od koga drugega vse do tedaj:
- ko so te stvari pri zastopniku ali pri kom drugem, ki jih ima v posesti za zastopnika ali
- dokler ima zastopnik v rokah listino, na podlagi katere lahko s stvarjo razpolaga. 

Pri pogodbi o trgovskem zastopanju strankama ni potrebno posebej sklepati dogovorov o zastavi, temveč se lahko le ta izvrši neposredno na podlagi zakonskih določb.
 
 
PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001)
Stvarnopravni zakonik (UL RS 87/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *