Zavarovanje kratkoročnih poslov pred političnimi riziki

Avtor: | Objava: 27.07.2005Uredba o zavarovanju kratkoročnih poslov pred političnimi riziki je pomembna za zavarovatelje in podjetnike, ki nastopajo na trgih znotraj EU.  

S to Uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 71/86/EEC z dne 1.2.1971 o uskladitvi temeljnih določb v zvezi z garancijami za kratkoročne posle (politični riziki) pri javnih in zasebnih kupcih. Direktiva želi uskladiti različne sisteme zavarovanja kratkoročnih izvoznih poslov pred političnimi riziki v državah članicah EU, kar posledično preprečuje izkrivljanje konkurence med podjetji iz držav članic na tretjih trgih. 

Uredba določa načela za zavarovanje kratkoročnih poslov tako z javnimi kot tudi z zasebnimi kupci pred političnimi riziki v primerih, ko je zavarovanje dano s strani zavarovatelja v imenu in za račun Republike Slovenije. 

V Sloveniji je zavarovatelj, ki zavaruje navedene posle v imenu in za račun države, Slovenska izvozna družba d.d., Ljubljana.  

Načela v Uredbi se nanašajo na kritje:

- kreditnih rizikov, ki so krajši od 24 mesecev ter
- kreditnih rizikov skupaj s kritim proizvodnim rizikom, če je skupno obdobje krajše od 24 mesecev. 

Opredeljeni so politični riziki, za katerih kritje se uporabljajo:
- načela uredbe,
- status dolžnika,
- obseg in odstotek kritja ter
- načela za izplačilo nadomestila škode za primer nastanka zavarovalnega primera. 

Zavarovatelj pri izplačilu nadomestila škode (zavarovalni primer) upošteva naslednja načela:
1. imetnik zavarovalne police, njegov zastopnik, sopogodbenik ali podizvajalec morajo pri sklenitvi in izvedbi zavarovalnih poslov ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja;
2. imetnik zavarovalne police je dolžan pridobiti potrebna dovoljenja in opraviti pravne formalnosti;
3. nadomestilo škode se ne izplača za nične dolgove. 

Zavarovatelj v Sloveniji v praksi že uporablja načela direktive, zaradi česar Uredba predstavlja le še formalno implementacijo direktive v nacionalni pravni red.  

VELJAVNOST:
Od 15.7.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o zavarovanju kratkoročnih poslov pred političnimi riziki
(UL RS 61/2005)
Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (UL RS 2/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *