Zdravstveno varstvo živali, namenjenih za predelavo v živila

Avtor: | Objava: 01.09.2005Vse, ki se ukvarjajo z živilsko dejavnostjo, seznanjamo s Pravilnikom o določitvi pogojev zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora.  

Razlog za sprejem pravilnika je uskladitev slovenske zakonodaje z Direktivo Sveta 2002/99/ES o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi.

Nosilci živilske dejavnosti morajo v vseh stopnjah proizvodnje, predelave in distribucije živil upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni, ki se prenašajo med živalmi.
 

Živila morajo biti pridobljena od živali, ki izpolnjujejo pogoje iz predpisov, ki urejajo zdravstveno varstvo živali in morajo:
- prihajati z gospodarstva, obrata, regije ali dela regije, za katerega ne veljajo omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in v zvezi s proizvodi, pridobljenimi iz teh živali, določene s predpisi;
- v primeru mesa in mesnih izdelkov, morajo biti zaklane oziroma predelane v obratu, v katerem med zakolom oziroma med predelavo niso bile prisotne živali, trupi ali deli trupov živali, okuženih z boleznimi, navedenimi v predpisih, oziroma ni obstajal sum okužbe s temi boleznimi;
- v primeru akvakultur in njihovih proizvodov, morajo ustrezati pravilniku, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU. 

Od zgoraj navedenih primerov pa so dovoljene izjeme, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- živila niso proizvedena iz živali oziroma proizvodov, pridobljenih iz teh živali, ki izvirajo z gospodarstev, ki so okužena ali za katere obstaja sum, da so okužena;
- živila se usposobijo po postopkih iz Priloge III, ki je sestavni del pravilnika;
- živila iz prejšnje alinee se pred predpisanim usposabljanjem označi v skladu s Prilogo II, ki je sestavni del pravilnika;
- živila, dokler niso predpisano usposobljena, se pridobivajo, obdelujejo, prevažajo in skladiščijo prostorsko ali časovno ločeno od živil, proizvedenih iz živali oziroma proizvodov, pridobljenih iz teh živali, ki izpolnjujejo pogoje iz predpisov glede zdravstvenega varstva živali;
- prevoz živil izven regije ali dela regije, za katero veljajo omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, preden so predpisano usposobljena, odobri uradni veterinar VURS. 

Z uveljavitvijo pravilnika prenehajo veljati določbe glede pogojev zdravstvenega varstva živali v:
- Pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg svežega mesa (UL RS 28/2004);
- Pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg mesnih izdelkov in drugih izdelkov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL RS 28/2004);
- Pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg svežega perutninskega mesa (UL RS 28/2004);
- Pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg kunčjega mesa ter mesa gojene divjadi (UL RS 25/2004, 34/2004);
- Pravilniku o pogojih za zbiranje uplenjene divjadi, veterinarski pregled, proizvodnjo mesa in oddajo mesa uplenjene divjadi v promet (UL RS 81/2002, 18/2004);
- Pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in mlečnih izdelkov (UL RS 28/2004, 58/2004). 
 
Zakon o veterinarstvu določa denarne kazni:
1. Z globo od 500.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba če v proizvodnji, predelavi in distribuciji živil ne upošteva ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, ki se prenašajo med živalmi.
2. Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se za navedeni prekršek kaznuje posameznik.
3. Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev pa se za navedeni prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

VELJAVNOST:
Od 17.8.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o določitvi pogojev zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora
(UL RS 75/2005)
Zakon o veterinarstvu (UL RS 33/2001, 110/2002, 45/2004, 62/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *