Zdravstveno varstvo delavcev, ki prihajajo v stik z rakotvornimi snovmi

Avtor: | Objava: 05.09.2005Delodajalce v dejavnostih, kjer se uporablja nevarne snovi, seznanjamo s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem. 

Pravilnik usklajuje določbe slovenskega prava z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. 
 
Delodajalec, katerega zaposleni so pri delu izpostavljeni rakotvornim ali mutagenim snovem, je dolžan napraviti oceno tveganja za varnost in zdravje delavcev in na podlagi ocene predvideti ustrezne ukrepe:
- če je to mogoče, je delodajalec dolžan zamenjati ali nadomestiti rakotvorno ali mutageno snov na delovnem mestu s snovjo, pripravkom ali procesom, ki je za delavce manj nevarna;
- če se izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem ni mogoče izogniti, jih mora delodajalec uporabljati v zaprtem sistemu. 

Pravilnik loči med predvideno in nepredvideno izpostavljenostjo.  
 
Pri nepredvideni izpostavljenosti je delodajalec dolžan zagotoviti:
- da na prizadetem območju delajo le tisti delavci, ki so nujno potrebni za izvedbo popravil in drugega potrebnega dela;
- da delavci, ki delajo na prizadetem območju, uporabljajo varovalno obleko in osebno varovalno opremo za varovanje dihal;
- da nezaščitenim delavcem prepove delo na izpostavljenem območju;
- za vsakega delavca posebej mora zagotoviti, da njegova izpostavljenost rakotvornim ali mutagenim snovem ne bo stalna in da bo omejena na najkrajši možni čas. 
 
Če je izpostavljenost predvidena, mora delodajalec delavcem, ki so izpostavljeni nevarnim snovem zagotoviti:
- ustrezno varovalno obleko in osebno varovalno opremo za varovanje dihal;
- čim krajši možni čas trajanja izpostavljenost;
- ustrezno označenost nevarnega območja, kamor je vstop dovoljen le pooblaščenim osebam. 

Delodajalec mora delavce ustrezno usposabljati in jim podati vse potrebne informacije o:
- tveganju za njihovo zdravje zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem;
- dodatnem tveganju za zdravje delavcev zaradi uporabe tobačnih izdelkov;
- sprejetih preventivnih ukrepih za preprečitev izpostavljenosti;
- higienskih ukrepih;
- nošenju in uporabi osebne varovalne opreme in varovalne obleke;
- ukrepih za preprečevanje nevarnih pojavov ali nezgod in o
- postopkih ukrepanja delavcev in reševalcev v primeru nevarnih pojavov ali nezgod. 

Delodajalec je delavcem dolžan zagotoviti tudi ustrezen zdravstveni nadzor. V primeru, da se ugotovi spremembe v zdravstvenem stanju delavcev, lahko pooblaščeni zdravnik zahteva tudi izreden zdravstveni nadzor nad ostalimi delavci, ki so bili izpostavljeni podobnim nevarnim rakotvornim oziroma mutagenim snovem. 

Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 24.8.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
(UL RS 75/2005)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99, 64/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *