Zgornje meje emisij onesnaževal zunanjega zraka

Avtor: | Objava: 23.03.2005Zakon o varstvu okolja se nanaša na vse, ki na ozemlju Republike Slovenije onesnažujejo zrak. Od povzročiteljev onesnaževanja namreč zahteva, da ne presegajo mejnih vrednostih, ki jih določi vlada.  

Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka je sprejeta v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2001/81/ES z dne 23.10.2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka in Pogodbo med državami članicami Evropske unije in Republiko Slovenijo o pristopu k Evropski uniji.  

Uredba določa:
- nacionalne zgornje meje emisij onesnaževal zunanjega zraka za leti 2010 in 2020,
- sprejemanje ukrepov za doseganje in način poročanja o doseganju teh mej, s ciljem omejevanja emisije zunanjega zraka. 

Najkasneje do leta 2010 se morajo celotne letne emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, hlapnih organskih snovi in amoniaka iz virov onesnaževal zmanjšati na količino, ki ne presega nacionalnih zgornjih meja emisij
, ki so razvidne v Prilogi 1 k Uredbi. 
 
Z določitvijo nacionalnih zgornjih meja emisij se želijo doseči naslednji cilji:
- na območjih, kjer zakisljevanje presega kritične obremenitve, se morajo le te zmanjšati vsaj za 50% glede na stanje v letu 1990,
- izpostavljenost prizemnemu ozonu (ozon v najnižjih plasteh troposfere), povezana z zdravjem ljudi, ki je večja od kritične ravni, se mora v mrežnih celicah (poligon v obliki kvadrata 150 km * 150 km) zmanjšati za dve tretjini glede na stanje v letu 1990, pri čemer je določena absolutna meja obremenitev s prizemnim ozonom, ki ne sme biti presežena v nobeni mrežni celici,
- izpostavljenost prizemnemu ozonu, povezanim z vegetacijo, ki je večja od kritične ravni za poljščine in polnaravno vegetacijo, se mora v mrežni celici zmanjšati za eno tretjino glede na stanje v letu 1990, v nobeni mrežni celici pa ne sme presegati za to določene absolutne meje. 
 
Ministrstvo za okolje mora sestaviti operativni program varstva okolja, evidence in projekcije emisij onesnaževal ter o vseh treh sestaviti letno poročilo, ki se najkasneje do 31. decembra v vsakem tekočem letu posreduje Komisiji EU in Evropski agenciji za okolje. 

VELJAVNOST:
Od 12.3.2005. 
 
PRAVNI VIR:
Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka
(UL RS 24/2005)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *