Znaki, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu

Avtor: | Objava: 14.11.2005Vse udeležence v cestnem prometu seznanjamo z novim Pravilnikom o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem cestnega prometa.  

V letu 2004 je bil sprejet nov Zakon o varnosti cestnega prometa, ki v svojem 122. členu določa okvirna pravila o znakih, ukazih in odredbah, ki jih dajejo policisti. Zakon v navedenem členu določa, da podrobnejša pravila o znakih, ki jih dajejo policisti, predpiše minister pristojen za notranje zadeve.  

Pravilnik je izdan na podlagi zgoraj navedene določbe zakona in razveljavlja prej veljavni istoimenski pravilnik (Uradni list RS, št. 57/1999).  

Novi pravilnik v primerjavi s prej veljavnim ne prinaša nobenih bistvenih vsebinskih novosti, njegove določbe pa so predvsem jasnejše in preglednejše. 

Pravilnik predpisuje:
- znake, ki jih dajejo policisti udeležencem prometa s položajem telesa in z rokami;
- svetlobne in zvočne znake, ki jih dajejo policisti z napravami, ki so vgrajene v/na policijska vozila in
- druge svetlobne in zvočne znake, ki jih dajejo policisti. 

Pomembno pravilo, ki ga morajo poznati udeleženci cestnega prometa je, da morajo ravnati v skladu z znaki policistov tudi v primerih, ko ti znaki pomenijo odstopanje od prometnih pravil in pomena prometne signalizacije.
 

Pravilnik natančno določa, kakšne znake dajejo policisti ter kaj pomenijo. 

Za jasnejšo predstavo so sestavni del pravilnika tudi grafične podobe znakov, ki jih dajejo policisti udeležencem cestnega prometa. 

Zakon o varnosti cestnega prometa določa tudi kazen, če udeleženec v cestnem prometu ne ravna v skladu s policistovim znakom in sicer:
- če voznik motornega vozila ne ravna po predpisanem znaku, s katerim ga policist ustavlja, je predvidena kazen najmanj 120.000 tolarjev, poleg tega se mu izreče še najmanj 6 kazenskih točk;
- če voznik motornega vozila ne ravna po drugem predpisanem znaku ali ukazu oziroma odredbi policista, je predvidena kazen v višini 60.000 tolarjev;
- drug udeleženec cestnega prometa, ki ne ravna po znaku ali ukazu oziroma odredbi policista pa je lahko kaznovan v višini najmanj 40.000 tolarjev. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 12.11.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem cestnega prometa
(UL RS 96/2005)
Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS 51/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *