Znižajte si davčno osnovo »po starem«

Avtor: Jana Galič | Objava: 04.02.2005

Še zadnjič izkoristite možnosti, ki jih daje Zakon o davku od dobička pravnih oseb za zniževanje davčne osnove za leto 2004, saj je novi zakon glede tega do podjetij manj prijazen.Datum oddaje obračuna davka od dobička pravnih oseb se vse bolj približuje. Osnova za njegovo izdelavo je zdaj že stari Zakon o davku od dobička pravnih oseb (v nadaljevanju: ZDDPO), ki je bil veljaven do 31. 12. 2004.  

Prvega januarja 2005 se je začel uporabljati novi Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (nekateri členi tega zakona se uporabljajo že od 1. 5. 2004), ta pa je do podjetij manj »prijazen«, zlasti glede olajšav in delno priznanih odhodkov.  

Glede na navedeno se pri sestavi obračuna davka od dobička za leto 2004 velja še posebej potruditi in izkoristiti zakonsko dane možnosti za zniževanje davčne osnove.  

Naj vas v nadaljevanju spomnimo na nekatere.   

Oblikovanje investicijske rezerve 

41. člen ZDDPO še zadnjič za leto 2004 davčnemu zavezancu kot olajšavo priznava oblikovanje investicijske rezerve za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva v RS Sloveniji ter za dolgoročne naložbe v druge osebe v Republiki Sloveniji v prihodnjih dveh letih, največ v višini 10 % davčne osnove. Pri tem pa ne pozabite na vodenje evidence, ki mora vsebovati podatke in informacije o oblikovanju investicijske rezerve, o posameznem namenu oblikovanja investicijske rezerve, o njeni porabi ter o vsakokratnem stanju. 

Oglejmo si zgled. Podjetje namerava v naslednjih dveh letih vložiti v posodobitev strojev in opreme v proizvodnji približno 20 milijonov tolarjev. Za navedeni znesek sestavi investicijski načrt, v katerem vsebinsko in vrednostno specificira stroje in drugo opremo, ki jo namerava kupiti v naslednjih dveh letih, ta načrt pa je hkrati tudi osnova za oblikovanje investicijske rezerve - olajšave, ki znaša v navedenem primeru 2 milijona tolarjev oziroma največ do višine davčne osnove II, ki jo podjetje ugotovi na osnovi obračuna davka od dobička. 

Novi Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-1) med olajšavami ne priznava več oblikovanja investicijske rezerve.   

Uveljavitev davčnih olajšav za naložbe v tujini 

Ne pozabite, v Uradnem listu RS št. 58 je bila 28. maja objavljena odločba Ustavnega sodišča (št. U-I-59/03-12 z dne 13. maja 2004), 4. junija v Uradnem listu št. 61 pa še dopolnilo odločbe (št. U-I-59/03-150). 

Na podlagi navedenih odločb ustavnega sodišča lahko davčni zavezanci v obračunu davka od dobička pravnih oseb v letu 2004 uveljavljajo vse davčne olajšave za naložbe v tujini enako kot v Republiki Sloveniji, to pomeni 25-odstotna olajšava za naložbe v opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva in dodatna 15-odstotna olajšava v opremo, razen v pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb-ZDDPO-C, UR.l.RS, št.108/02 z dne 12. 12. 2002 navedene davčne olajšave prizna le za naložbe v Republiki Sloveniji).   

Rezervacije 

Pri pripravi obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 naj vas spomnimo na 23. člen ZDDPO, ki priznava 50 odstotkov oblikovanih dolgoročnih rezervacij stroškov, kar pomeni, da moramo preostalih 50 % izločiti iz davčno priznanih odhodkov. Pri oblikovanju teh pa moramo paziti na njihov namen (SRS). 

Ker so v skladu z SRS-om dolgoročne rezervacije ali dolgoročno odloženi prihodki ali dolgoročno vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki, lahko za leto 2004 dolgoročno odložene prihodke v celoti upoštevamo med davčno priznane. Za primer naj navedemo dolgoročno odložene prihodke za dana jamstva ob prodaji proizvodov. 

Po novem Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) je splošno pravilo, da se pri ugotavljanju davčne osnove oblikovanje rezervacij, pa naj gre za prihodke ali odhodke, ne upošteva, razen izjem.   

Terjatve 

Vzemite si čas in skrbno preverite svoje terjatve, kajti tudi na tem področju novi ZDDPO-1 prinaša spremembe, ki so povezane s prevrednotenjem terjatev zaradi oslabitve. 

V skladu z SRS-om 5.25 (bodite posebej pozorno na besedi dvomljive in sporne terjatve) za leto 2004 oblikujte na osnovi ustrezne dokumentacije popravek vrednosti terjatve, pri katerih je to potrebno (zaradi utemeljitve formiranega popravka vam predlagamo posamičen popravek terjatve, ne pa skupinskega pavšalnega, določenega v odstotku glede na pretekle izkušnje). 

Novi ZDDPO-1 odhodkov, ki so nastali kot posledica prevrednotenja zaradi oslabitve, ne prizna kot davčno priznane odhodke. 

Po novem se odpis terjatev prizna kot odhodek, ko je odpis evidentiran v poslovnih knjigah, če je bil znesek terjatve že vključen v prihodke in če so bila opravljena vsa dejanja za poplačilo dolga (s skrbnostjo dobrega gospodarja). 

Torej, veselo na delo in čim boljše »optimiranje« davčne osnove za leto 2004!


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *