Mobing na delovnem mestu

Avtor: Max Vrečko | Objava: 08.05.2012V novem zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD – 1) se od delodajalca pričakuje, da bo imel v dokumentu Izjava o varnosti z oceno tveganja urejen tudi mobing – šikaniranje oziroma psihično nasilje na delovnem mestu. Mi lahko posredujete neko osnovo za navedeni dokument?
 
Kar ugotavljate, je res. Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu kot mobing navaja naslednja ravnanja:
·   napadi na možnost komuniciranja,
·   napadi na socialne stike,
·   napadi na socialni ugled,
·   napadi na kakovost delovne in življenjske situacije,
·   napadi na zdravje.
 
Preventivno si mora delodajalec prizadevati za izboljšanje organizacije dela, izboljšanje načina vodenja in uvedbo posebnih ukrepov za preprečevanje mobinga. Če se mobing med sodelavci vendarle pojavi, se delodajalec zavezuje, da bo:
·   takoj ustrezno zaščitil žrtve in preprečil njihovo nadaljnje mobiranje, hkrati pa sprejel ustrezno prilagojene ukrepe za odpravo posledic mobinga in povrnitev nekdanjega ugleda žrtev,
·   pri razreševanju posledic mobinga ravnal po načelu da »ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti«, hkrati pa bo v celoti spoštoval tudi druge zakone, kolektivne pogodbe in sprejete dogovore, ki opredeljujejo to področje,
·   vsem zaposlenim brezpogojno priznal pravico do pritožbe zaradi domnevnega mobinga in zagotovil ustrezno obravnavo ter reševanje posameznega primera,
·   obravnaval vse zahteve in priporočila predstavnikov delavcev ali drugega zainteresiranega subjekta v družbi,
·   k reševanju problema pristopil s potrebno obzirnostjo in zaupnostjo, da bo v celoti zaščitil osebno dostojanstvo in zasebnost žrtve,
·   zagotovil takšno obravnavo primerov, da osebam, ki ne bodo vpletene, ne bo razkrival nikakršnih podrobnosti,
·   vse pritožbe in obvestila v zvezi z mobingom reševal hitro in brez odlašanja,
·   vsem vpletenim zagotavljal pošteno in nepristransko obravnavo,
·   proti izvajalcem mobinga po potrebi ustrezno ukrepal,
·   dopuščal zunanjo strokovno pomoč.
 
Delodajalec ne bo dopuščal lažnih obtožb oziroma bo v takih primerih sprožil ustrezni disciplinski postopek ali uporabo drugih sankcij.
 
Od organizacijske oblike podjetja, velikosti in drugih značilnosti je seveda odvisno, kako obširen bo dokument in kako bo posredovan zaposlenim, kar je obveznost delodajalca.
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *