Način delitve in obračun stroškov za toploto v stanovanju in drugih stavbah z več odjemalci

Avtor: | Objava: 08.06.2005Lastnike in upravnike stanovanj v večstanovanjskih stavbah seznanjamo s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci. 

Poraba toplote v stavbah je odvisna od številnih dejavnikov kot so:
- zunanji klimatski pogoji,
- gradbeno fizikalne lastnosti stavb,
- vrste ogrevalnega sistema,
- bivalne navade in
- odnos uporabnikov do samega objekta ter njegovih naprav (redno vzdrževanje, obnavljanje itd.). 

Z uvajanjem plačila stroškov ogrevanja po dejanski porabi energije za ogrevanje po vsakem stanovanju se nadomešča obstoječo razdelitev stroškov ogrevanja po m2 in tako odstranjuje enega glavnih vzrokov za nemotiviranost stanovalcev za varčevanje s toploto. 

Tehnične zmožnosti v večstanovanjskih hišah v večini primerov ne omogočajo merjenja dobavljene energije vsakemu posameznemu odjemalcu, zato se ti dogovorijo za način delitve stroškov. 

Dogovor o načinu delitve stroškov toplote se lahko sklene na podlagi:

- proporcionalnih razmerij ali
- dodatne vgraditve posebnih merilnih naprav, ki omogočajo indikacijo dejanske porabe energije pri posameznem odjemalcu, pri čemer morajo odjemalci upoštevati določbe tega Pravilnika. 

Etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških deležev, sprejmejo pisni sporazum, na podlagi katerega se izvedejo vsi potrebni ukrepi za vgraditev merilnih naprav, ki omogočajo delitev dejanskih stroškov za ogrevanje oziroma za toplo vodo. 

Odjemne enote morajo biti opremljene z delilniki istega tipa določnega proizvajalca, ki so ga lastniki izbrali sporazumno; tip delilnika mora biti združljiv z ogrevalnim sistemom in izdelan skladno s standardom SIST EN 834 oziroma SIST EN 835. 

V večstanovanjski stavbi nastajajo tudi neodvisni stroški – to je tisti del stroškov za toploto daljinskega ogrevanja oziroma iz skupne kurilne naprave, ki je neodvisen od porabe toplote in je ločeno prikazan v računu za dobavljeno toploto oziroma v specifikaciji stroškov za proizvodnjo toplote v skupni kurilni napravi. Ti stroški se še vedno razdelijo med odjemne enote glede na ogrevalno površino

Upravnik oziroma lastniki, če stavba nima upravnika, morajo:
hraniti tehnično dokumentacijo o stavbi, skupni napravi, grelnih telesih, delilnikih, merilnih ter drugih napravah ter
voditi evidenco o porabi in stroških za toploto,
- najkasneje v štirih mesecih po zaključku obračunskega obdobja (obdobje, za katerega se izvajata delitev in izračun stroškov za toploto) je upravnik dolžan izvesti delitev in obračun stroškov za toploto,
- enkrat letno pa mora za vsako odjemno mesto posebej izdelati tudi pisno poročilo o stroških za toploto. 
 
Pravilnik nalaga lastnikom obveznost, da obstoječe sporazume o načinu delitve toplote uskladijo z določbami tega Pravilnika najkasneje do 1. oktobra 2006. 
Delilniki za namestitev na grelno telo, merilniki toplote in vodomeri za toplo vodo, ki ne ustrezajo standardom, kot jih predpisuje ta Pravilnik, morajo biti zamenjani najkasneje do 1. oktobra 2008. 

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika vršijo energetski in stanovanjski inšpektorji. 

VELJAVNOST:
Od 11.6.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci
(UL RS 52/2005)
Energetski zakon (UL RS 26/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *