Obdajte se z najboljšimi

Avtor: Marko Jevšenak | Objava: 09.10.1994

Dajte ljudem vedeti, da cenite njihove pobude in delo, sklenite z njimi vsebinsko delovno pogodbo in imeli boste uspešnejše podjetje.Vzpostavljanje odnosov z zaposlenimi in med njimi je naloga, ki ji mora vsak podjetnik posvetiti kar največ pozornosti. Pri tem preži tudi nekaj nevarnosti. Stari in neustrezni odnosi med zaposlenimi zavirajo vsakršne spremembe, in ker je takšne odnose težko odpraviti, obstaja nevarnost, da bodo ustvarjalni ljudje s svojimi alternativnimi zamislimi postali neproduktivni, saj za realizacijo le-teh v takšnem delovnem okolju nimajo možnosti. Stari in nedinamični odnosi v podjetju lahko tako preženejo ali onemogočijo veliko dobrih delavcev. Tisti, ki ostanejo, pa še naprej največkrat »bolehajo za boleznijo preživelih«. Ta se kaže v depresijah, vdanosti v usodo, stresu, neodločnosti in strahu.

Novo partnerstvo

Podjetnik kot delodajalec si ne sme zatiskati oči pred temi problemi! Odkrito, skupaj s sodelavci, mora analizirati obstoječe razmere. Zaposlenim mora zagotoviti možnost, da izrazijo svoje poglede, razmišljanja, predloge ... Priložnosti za to ponujajo številni neformalni razgovori, delovni sestanki in srečanja z zaposlenimi. Čim več zaposlenih bo vključenih, tem pestrejša bo ponudba idej, pobud in spoznanj. K temu znatno pripomore osebni zgled podjetnika, ki z jasnim in odkritim izražanjem svojih pogledov ob različnih priložnostih vzpostavlja novo obliko komu-nikacije z zaposlenimi. Tako utrdi svojo racionalno avtoriteto, utvari ozračje zaupanja, poštenosti in pripadnosti podjetju.
Na tak način se je podjetništva lotil tudi ameriški pos-lovnež Tom Melohn, ko se je naveličal sicer uspešne kariere v velikem podjetju. Kupil je takrat skoraj obubožano podjetje North American Tool & Die, ki je izdelovalo sestavne sklope za avtomo-bilsko in elektronsko industrijo. Podjetje je poslovalo na meji rentabilnosti, s staro opremo, ob nizki morali zaposlenih in proizvajalo izdelke slabe kakovosti. Po dvanajstih letih mu je iz tega uspelo narediti podjetje, ki je danes v vrhu ameriške lest-vice uspešnih podjetij. Produktivnost mu je uspelo povečati kar za 480 odstotkov.

Kako pridobiti in obdržati dobre delavce

Življenjski interes podjetja je, da ima zaposlene kar naj-boljše delavce, ki so sposobni ustvarjalno razmišljati, sprožati pobude, uresničevati zamisli in sprejemati tveganja. Na kakšen način jih »premamiti«, da ostanejo, in kako pridobiti dobre nove sodelavce? Med več uspešnimi podjetji v razvitih zahodnih državah so izvedli anketo o tem, kateri so najpomembnejši dejavniki za pridobitev in ohranitev dobrih delavcev. Med temi dejavniki so:
- konkurenčne plače in spremljajoč sistem bonitet,
- delovno okolje, v katerem je mogoče odkrito komuniciranje,
- okolje primerno za delo (prostor, oprema ...)
- spoštovanje in spodbujanje iniciative,
- periodičen pregled doseženih rezultatov,
- dodelan sistem napredovanja oziroma nakazana perspektiva,
- možnost udeležbe pri lastništvu in delitvi dobička,
- možnost izobraževanja,
- poštena in vsebinska delovna pogodba.

Prav delovna pogodba je tista, ki uokviri odnos med zaposle-nim in podjetjem. Zakonsko predpisana pogodba je sicer osnovno izhodišče, ni pa dovolj, da bi podjetniku zagotovila večji vpliv na kakovost odnosov z zaposlenimi, slednjim pa boljšo osnovo za delo. Za to je treba dodatno »interno« definirati zaposlitvene odnose in s tem dopolniti opis del in nalog. Potreben je osebni dogovor med podjetnikom in zaposlenim, ki:
- nedvoumno opredeli obveznosti in pristojnosti zaposlenega,
- opredeli organizacijske in časovne okvire za konkretna dela
in naloge,
- opredeli ravnanje v posebnih situacijah,
- konkretno opredeli načine nagrajevanja in višino nagrad,
- poveže nagrajevanje z doseganjem rezultatov posameznika in
skupine, v kateri le-ta dela,
- zagotovi možnost za različne oblike izobraževanja,
- nakaže pogoje in možnosti za napredovanje,
- opredeli pogoje za prenehanje delovnega razmerja,
- omogoči vlaganje zaposlenih v podjetje in zagotovi sorazmerno
udeležbo pri odločanju in delitvi dobička.

Sklepanje takšne »pogodbe« z zaposlenimi je priložnost, da podjetnik vsakemu od njih posreduje tudi jasen in jedrnat opis vizije podjetja skupaj z predstavitvijo situacije v podjetju. Takšen odnos do zaposlenih bi moral postati stalna praksa. Pod-jetnik mora skupaj z zaposlenimi večkrat preveriti izpolnjevanje dogovora in ga sproti dopolnjevati.

Pogodba naj bo skupen dogovor

Vsebino posameznih pogodb naj oblikuje podjetnik skupaj z zaposlenimi. Vsak član delovnega kolektiva naj sodeluje pri izdelavi svoje delovne pogodbe s svojimi predlogi. Cilji podjet-ja, ki jih podjetnik predstavlja sodelavcem, naj bodo jasni in realni (kaj, kako in do kdaj je treba v podjetju narediti). S takšnim načinom bodo izpolnjeni pomembni pogoji za uspešno na-daljnje delo podjetja: zaposleni bodo poznali temeljne usmeritve in cilje podjetja, jasno bodo definirani odnosi med zaposlenimi in podjetjem ter pristojnosti in odgovornosti.

Zaposleni tako dobijo možnost, da si v večji meri sami odločajo, kako bodo izrabili svoj delovni čas. Na ta način se bodo rešili negotovosti in pretirane odvisnosti od navodil. Pogodba je tudi podlaga za stimuliranje in spodbujanje sodelovanja in ustvarjalnosti, saj mora opredeliti pogoje in motivacijo za delo skupaj z drugimi v podjetju. Zaposleni morajo ob tej delovni pogodbi začutiti, da se ves njihov prispevek obrestuje drugače kot takrat, ko so delali zgolj zaradi prisile delovnega razmerja.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *