Ustava za družino in podjetje

Avtor: Janko Kelbl | Objava: 10.10.2001

Temelj urejenih odnosov v družini in podjetju je lahko tako družinska podjetniška ustava, kakršno v tujini sprejmejo številne podjetniške družine.Družinsko podjetje je zahtevna organizacija, v kateri kombinirano delujeta dva sistema. Na eni strani je družinski sistem, ki temelji bolj na čustvih, na drugi pa racionalen poslovni sistem.Le v redkih primerih sta poslovni in družinski sistem popolnoma uravnotežena. Neuspešno reševanje konfliktov in usklajevanje različnih interesov lahko privede do zloma ali propada enega ali pa kar obeh sistemov.

Družine skušajo urejati medosebne odnose na različne načine. V tujini številne podjetniške družine sprejmejo tako imenovano družinsko ustavo, ki pomeni temelj za urejene odnose v družini in v podjetju. Ustavo podpišejo vsi člani družine in se tako na neki način zavarujejo pred kasnejšimi spori. Družinska ustava je sicer po svojem bistvu deklarativni družinski akt, ki pa ima lahko tudi lastnosti civilnopravne societetne pogodbe. Tudi po slovenski zakonodaji, ki sicer te oblike pogodbe posebej ne ureja, izhaja, da je družinska ustava lahko pogodbeni dogovor z vsemi pravnimi posledicami, če le njene posamezne določbe niso v nasprotju s slovenskimi pravnimi predpisi.

Pripravili smo zgled družinske ustave, ki je lahko dobro izhodišče za premislek o urejanju odnosov v konkretnem družinskem podjetju. Z malce prilagoditve pa jo je moč uporabiti v vsakem družinskem podjetju.

DRUŽINSKA USTAVA ZA PODJETJE/DRUŽINO

Splošne določbe

1.člen
Ta dokument odraža voljo polnoletnih članov naše družine in je temelj, na katerem bomo gradili odnose v družini in našem podjetju.

2. člen
Družinsko ustavo smo sprejeli zaradi posebnosti družinskega podjetja in grozečega dejstva, da prehod v tretjo generacijo preživi malo družinskih podjetij.

3. člen
Pravila in načela smo določili po odkritih pogovorih v krogu družine o družinskih vrednotah in pričakovanjih, tako o družini kot tudi o podjetju.
Vsa pravila in načela, ki smo jih sprejeli, so v največjem interesu družine in razvoja harmoničnih odnosov med družinskimi člani.
Sprejeta pravila in načela bodo prispevala k preživetju našega podjetja in mu zagotovila uspešno prihodnost.

4. člen
Družinska ustava je temeljni družinski dogovor o družinskih vrednotah in odnosih družine do podjetja. Zavedamo se, da sprejeta ustava ni v celoti pravno zavezujoč dokument, čeprav je nastala na podlagi izjave volje nas vseh.
Obvezujemo se, da bomo sprejemali v okviru družine le take pravno veljavne dokumente, ki bodo upoštevali določbe družinske ustave.

5. člen
Dokument smo sprejeli z namenom, da vsem družinskim članom in zaposlenim omogočimo enake priložnosti, kot smo jih imeli sami, če jih bodo seveda želeli izkoristiti.

6. člen
Član družine, ki ne spoštuje določb družinske ustave, s tem krši dogovorjena pravila in družinska načela. Za taka dejanja je moralno odgovoren.
Za namerna dejanja proti družini ali podjetju je odgovornost večja in družina ima pravico proti tej osebi uvesti kazenske ukrepe.

Cilji podjetja

7. člen
Strinjamo se, da imajo poslovni interesi podjetja prednost pred interesi družine ali posameznih družinskih članov. Storili pa bomo vse, da ohranimo blagostanje naše družine.

8. člen
Odločeni smo, da ne tekmujemo med seboj, temveč da se s skupnimi močmi bojujemo proti konkurenci. Naš glavni cilj je zadovoljevanje potreb kupcev, in to boljše, kot to počno drugi.

9. člen
Storili bomo vse, da obdržimo sloves točnega in zanesljivega dobavitelja, ker vemo, da lahko izpadi povzročijo kupcem veliko škodo. Odločeni smo pridobiti čim več stalnih kupcev, ker vemo, da je proces usklajevanja z odjemalci naših izdelkov dolgotrajen.

10. člen
Naš cilj je zagotoviti popolno zaupanje odjemalcev in popoln servis tako v dobavah, reklamacijah kot tudi v reševanju proizvodnih težav naših kupcev.

11. člen
Naša naloga je stopnjevati znanje o proizvodih, razvijati nove proizvode in aplikacije pri odjemalcih, z namenom pridobitve konkurenčnih prednosti.

12. člen
Prizadevali si bomo, da vlogo specialista - kotičkarja dopolnimo z vlogo sledilca vsaj v eni izmed naših dejavnosti.

13. člen
Verjamemo, da bodo te usmeritve pripomogle k uspešni rasti podjetja, tako da nam ga bo z zavzetim delom uspelo ohraniti kot družinsko dediščino za naslednje generacije.

Vodenje podjetja

14. člen
Vodstvo našega družinskega podjetja bo pri vodenju upoštevalo najvišje moralne norme in poslovne standarde. To bo zahtevalo tudi od vseh zaposlenih.

15. člen
Vodstvo bo upoštevalo pravice zaposlenih in spoštovalo njihovo osebnost in dostojanstvo. Noben zaposleni ni odgovoren za neizvršeno nalogo, če bi za izpolnitev moral prekršiti dobre poslovne običaje.

16. člen
Doseganje dobička za vsako ceno ni usmeritev našega vodstva. Verjamemo, da lahko tudi z upoštevanjem norm in dobrih poslovnih običajev ustvarimo zadovoljivo dobičkonosnost.

17. člen
Ne bomo dovolili, da bi kdorkoli iz družine s svojimi sebičnimi interesi škodoval podjetju in ogrozil njegov obstoj. S tem bomo ohranili varnost vseh zaposlenih.

18. člen
Vsi zaposleni družinski člani se obvezujemo, da ne bomo nikoli zahtevali izplačila dobička, če bi to po mnenju vodstva ogrozilo položaj podjetja.
Prav tako se obvezujemo, da ne bomo zahtevali izplačila plač, bonitet in drugih nadomestil v višini, ki ne bi ustrezala našemu dejanskemu prispevku.

19. člen
Družinski člani od vodstva ne pričakujemo posebne tolerance, privilegiranega statusa in ugodnosti, ki ne pripadajo tudi drugim zaposlenim.

20. člen
Verjamemo, da bomo z upoštevanjem teh načel in našo zavzetostjo omogočili uspešno poslovanje podjetja, s čimer si bomo zagotovili primerne dohodke in socialno varnost svojih otrok.

Zaposlovanje družinskih članov in nagrajevanje

21. člen
Vsem družinskim članom bomo omogočili ustrezno izobraževanje za potrebe podjetja, če bodo tako želeli, in to brez obveze do podjetja.

22. člen
Načeloma naj bi vsi družinski člani začeli poslovno kariero in si pridobili nekajletne delovne izkušnje v drugem, popolnoma neodvisnem podjetju.

23. člen
Zaradi potreb podjetja ali drugih utemeljenih razlogov se dovoli v podjetju tudi prva zaposlitev.
Zaposlitev v družinskem podjetju jemljemo kot priložnost in ne kot pravico ali dolžnost po rojstvu.

24. člen
Od družinskih članov pričakujemo in bomo zahtevali večjo zavzetost kot od drugih zaposlenih.

25. člen
Družinski člani bodo zaposleni na delovnih mestih, za katera imajo potrebna znanja in delovne izkušnje. Nihče ni upravičen do delovnega mesta, če zanj ni ustrezno usposobljen. Če v podjetju ni delovnega mesta, ki bi ustrezalo nezaposlenemu družinskemu članu, bomo predlagali, da si delo poišče drugje. Pri tem mu bo podjetje dalo vso možno pomoč.

26. člen
Za zakonske partnerje družinskih članov veljajo isti zaposlitveni kriteriji kot za zunanje zaposlene. Družinski status jim ne daje posebnih pravic. Pri morebitni zaposlitvi sta odločilna dejavnika izobrazba in primerne delovne izkušnje.
V primeru izbruha neobvladljivih konfliktov, v katerih so udeleženi, bodo zaprošeni, da zapustijo podjetje.

27. člen
Družinski člani bodo tako kot drugi zaposleni uvrščeni v sistem ocenjevanja in nagrajevanja. Vse bonitete in ugodnosti so vezane na delovno mesto. Isto velja tudi za delovni čas, letni dopust in druge izostanke.

28. člen
Od družinskih članov pričakujemo, da bodo prevzemali zahtevnejše naloge in večjo odgovornost in da bodo zgled za vse druge zaposlene.

Vodstvo in nasledstvo

29. člen
Odločili smo se, da bomo naslednjega glavnega direktorja izbrali po njegovih sposobnostih in delovnih izkušnjah, ki mu bodo omogočile uspešno vodenje našega podjetja. Sklenili smo, da mora vsak naslednji direktor ustrezati naslednjim kriterijem:

Imeti mora primerno strokovno in splošno izobrazbo in uspešno dosedanjo kariero.
Imeti mora vodstvene sposobnosti in druge lastnosti, ki mu bodo ob spoštovanju družinskih članov in drugih zaposlenih pomagale vzpostaviti avtoriteto in zaupanje.
Pričakujemo, da ima že nekaj izkušenj s področja naših poslovnih dejavnosti.
Pokazati mora pripravljenost, da uresničuje našo vizijo nadaljnjega razvoja našega podjetja oziroma to vizijo še nadgradi.

30. člen
Želimo si, da nam bo s pravočasnim načrtovanjem usposabljanja uspelo za prevzem najbolj odgovornega mesta v podjetju pripraviti družinskega člana, ki bo imel vse zahtevane sposobnosti iz prejšnjega člena.

31. člen
Obvezujemo se, da bomo direktorju dajali vso strokovno in moralno podporo, ker vemo, da je to v korist našega skupnega podjetja.

32. člen
Direktorja bomo podprli v polni meri tudi, če ne bo prihajal iz družinskih vrst. Podpirali ga bomo vse dotlej, dokler bo uresničeval naše poslovne načrte in prispeval svoj delež k uspehu podjetja.

33. člen
Pristojnosti direktorja smo določili z družbeno pogodbo in statutom podjetja. Direktor je pooblaščen, da vodi in zastopa podjetje na lastno odgovornost in z vso potrebno skrbnostjo. Skrbnost narekuje direktorju sodelovanje pri sprejemanju sklepov. Direktor je dolžan družbenike opozoriti na nevarnosti ali morebitno nezakonitost posameznega sklepa.
Direktor ni dolžan izvršiti sklepa, za katerega meni, da je v nasprotju z interesi podjetja ali celo nezakonit.

34. člen
Direktorju pripadajo ugodnosti, bonitete, nadomestila in plača po individualni pogodbi. Če tako sklenejo družbeniki, ima pravico tudi do udeležbe pri dobičku.

Lastniški deleži in glasovalne pravice

35. člen
Storili bomo vse, da lastniški deleži in s tem povezane glasovalne pravice ostanejo v naši družini.

36. člen
Z družbeno pogodbo bomo zagotovili, da bodo v podjetju zaposleni družinski člani imeli poslovne deleže z večjimi glasovalnimi pravicami, kar jim bo omogočilo večjo samostojnost, hkrati pa tudi večjo odgovornost za uspeh našega podjetja.

37. člen
Neaktivnim družinskim članom bomo za izgubo dela glasovalnih pravic, ki bi jim sicer šle iz poslovnega deleža, odobrili ustrezno nadomestilo v obliki prednostnih delnic ali drugih pravic.

38. člen
Strinjamo se, da bodo vsi družinski člani spoštovali prepoved odtujitve poslovnega deleža izven družinskega kroga. Družinski člani so zavezani ponuditi poslovni delež, ki ga želijo odtujiti, najprej podjetju oziroma družinskim članom.
V družbeno pogodbo bomo vnesli pogodbena določila o predkupni pravici drugih družbenikov, ki imajo pravico odkupiti delež v podjetju v vrednosti, kot jo oceni pooblaščeni in neodvisni cenilec in revizor.

39. člen
V korist našega družinskega podjetja in posredno tudi za blaginjo vse družine bomo z vsemi pravnimi sredstvi omejili prosto razpolaganje s poslovnimi deleži.
Vsak družinski član, ki želi delati v podjetju in pričakuje dodelitev poslovnega deleža v načrtovanem prenosu premoženja, mora skleniti predporočno pogodbo z določili, ki aktivno ščitijo podjetje.

40. člen
Obvezujemo se, da bomo družinsko premoženje razdelili kar najbolj pravično, s tem da podjetje ohranimo kot zaključeno celoto, ki jo bo možno racionalno upravljati.

Organi družine/podjetja

41. člen
Za usklajevanje odnosov med družino in družinskim podjetjem bomo imenovali družinski svet. Člani družinskega sveta so vsi polnoletni družinski člani, ne glede na njihovo povezanost s podjetjem.

42. člen
Družinski svet obravnava vse pomembne družinske zadeve, še posebej pa tiste, ki so v povezavi s podjetjem. Družinski svet ima odgovornost, da usklajuje stališča družine do podjetja, da načrtuje prenos upravljanja in premoženja in da rešuje konflikte v družini, ki so nastali zaradi podjetja.

43. člen
Družinski svet je neformalni organ, ki ga vodi izbrani družinski član. Družinski svet odloča z večino prisotnih družinskih članov. Odločitve sveta so dokončne in moralno zavezujoče za vse družinske člane.

44. člen
Člani družinskega sveta, zaposleni v podjetju, so tudi člani nadzornega sveta v podjetju kot zastopniki družine.
Člani upravnega odbora - nadzornega sveta so lahko tudi drugi zaposleni, ki zasedajo vodilne položaje v podjetju. S tem upamo, da bosta zagotovljeni objektivnost in strokovnost sprejetih odločitev.

45. člen
Nedružinski člani nadzornega sveta nimajo pravice do glasovanja, če nimajo poslovnih deležev. Imajo pa pravico dajati predloge in zastopati interese podjetja.

46. člen
Zaposleni družinski člani so pooblaščeni, da pri glasovanju v nadzornem svetu zastopajo tudi interese drugih družinskih članov, ki jim gredo te pravice iz pripadajočih poslovnih deležev.

47. člen
Da bi poenostavili in povečali učinkovitost upravljanja in vodenja podjetja, bomo v družbeno pogodbo vnesli vsa potrebna določila v smislu pristojnosti družinskega sveta in jim s tem dali pravno zavezujočo obliko.

48. člen
Vsi aktivni in neaktivni družinski člani imajo pravico do popolne obveščenosti o poslovanju podjetja in načrtih za nadaljnji razvoj.

49. člen
Nadzorni svet vodi izbrani družinski član z največ glasovalnimi pravicami. Nadzorni svet lahko sprejme tudi drugačno odločitev in določi drugega predsednika.

50. člen
Nadzorni svet je dolžan spoštovati določila družbene pogodbe in je odgovoren po zakonu.

51. člen
Člani nadzornega sveta, ki so tudi člani družinskega sveta, na sejah zastopajo interese družine. Največji interes družine je nadaljevanje uspešnega razvoja podjetja in člani družinskega sveta morajo te interese postaviti pred svoje osebne.

Komunikacija

52. člen
Vseskozi si bomo prizadevali za odprto komunikacijo v družini. Oblikovali bomo odprto družinsko okolje in primerno vzdušje, kot tudi spoštovanje drugačnosti in posebnosti vsakega družinskega člana.

53. člen
Spoštovali bomo mnenja vsakega družinskega člana, četudi bo drugačno od naših in se z njim ne bomo strinjali. Če gre za pomembne odločitve in razlik v mnenjih ne moremo odpraviti, prepuščamo odločitev družinskemu svetu.

54. člen
Obvezujemo se, da se bomo pri razhajanjih mnenj vedno odločili za rešitev, ki bo najboljša za naše podjetje, četudi bo to šlo na račun kratkoročnih osebnih interesov.

55. člen
Najmanj dvakrat na leto bomo organizirali srečanje družinskega sveta z vnaprej napovedano tematiko sestanka.
Spodbujali bomo družinske člane k odprtemu dialogu in izražanju mnenj brez strahov. Z jasnimi, odprtimi in pogostimi komunikacijami bomo sproti preprečevali nezdravo konfliktnost, ne da bi s tem obremenjevali družinski svet.

56. člen
Pri dialogu in medsebojnih odnosih bomo upoštevali generacijske meje in družinsko hierarhijo, vendar ne v smislu neomejene moči, ki vedno prevlada.

57. člen
Vsak odrasli družinski član ima kot član družinskega sveta pravico zahtevati sestanek in odločitev sveta tudi zunaj rednih sestankov.

Naši zaposleni

58. člen
Zavedamo se, da imajo za uspeh našega podjetja velike zasluge tudi drugi zaposleni. Brez njih si tudi ne predstavljamo rasti našega podjetja v prihodnjem obdobju.

59. člen
Tudi naprej bomo posvetili vso potrebno skrb zdravemu vzdušju v podjetju, v katerem bo lahko vsak zaposleni zadovoljil svoje poklicne ambicije.

60. člen
Poskrbeli bomo za pravično ocenjevanje in nagrajevanje njihovega prispevka po istih merilih, kot veljajo za družinske člane. Če bo možno, jim bomo pomagali tudi pri izobraževanju in zaposlovanju njihovih otrok.

61. člen
Pričakujemo, da bodo podjetju ostali lojalni tudi v procesu prehoda in da bodo našim naslednikom dajali vso podporo in pomoč.
V največji možni meri bomo tudi v času prehoda in spremljajočih sprememb upoštevali varnost zaposlenih in jih vključili v nove razvojne programe.

62. člen
Zaposlenih ne bomo nikoli postavljali v podrejeni položaj, ki ga ne predvideva hierarhija vodenja. Od njih ne bomo nikoli zahtevali večje obveznosti kot do kateregakoli družinskega člana.

Upravljanje družinskega premoženja

63. člen
Naš osnovni cilj je, da ohranimo podjetje, ki ne bo obremenjeno z lastniškimi spori. S skupnimi močmi mu bomo omogočili dobro poslovanje.

64. člen
Vsi družinski člani se strinjamo s takim prenosom premoženja podjetja, da ohranimo vrednost podjetja nedotaknjeno.

65. člen
Če sami ne bomo mogli upravljati in voditi podjetja, ne bomo nasprotovali odločitvi nadzornega sveta o prodaji ali prevzemu podjetja, če bomo ocenili, da je to najboljša možnost.

66. člen
Ostalo družinsko premoženje bo razdeljeno in izročeno v skladu z voljo zapustnikov, ki jih bo vodila želja po čim večji pravičnosti in ohranitvi družinske skupnosti.

Končne določbe

67. člen
Podpisani izjavljamo, da je pričujoči dokument izraz svobodne volje vseh polnoletnih družinskih članov. Družinsko ustavo bomo spoštovali in k temu usmerjali tudi svoje potomce.

68. člen
Družinsko ustavo in druge družinske načrte bomo pregledali vsako leto in jih po potrebi dopolnili ali spremenili.

69. člen
Načeloma bomo vsa dopolnila in spremembe družinske ustave sprejemali v popolnem soglasju.
Pri dolgotrajnih in po mnenju večine neupravičenih blokadah je za sprejem dovolj navadna večina vseh članov družinskega sveta s pravico glasovanja.
Pri neodločenem glasovanju odloča glas podjetnika ustanovitelja.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *